Valphänvisning
Valphänvisning ger information om aktuella samt väntade valpkullar, inskickade av uppfödare som är medlem i klubben. Medlemskap i CSK är obligatoriskt. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår valprådgivare eller vårt avelsråd » 
 
»

Läs tips innan hundköpet här »

Central valprådgivare: 
vakant

»

Nya regler för valphänvisning
fr. o m 1 oktober 2016
(märkt med rött)

 
REGLER FÖR HÄNVISNING

 

Samtliga KRAV måste vara centralt registrerade före parning!
För utländsk registrerad hund skall resultat kunna visas upp ihop med intyg, där det framgår att hundens identitet är styrkt (chipmärkt eller örontatuerad).

Inga kombinationer får bryta mot *SKK:s grundregler »
Förutsättningen för att erhålla valphänvisning är att man som uppfödare är väl förtrogen med och följer gällande Djurskyddslagstiftning, SKK:s grundregler, SKKs avelspolicy samt avelsstrategin i RAS (Rasspecifik Avels Strategi).

Inavelsgraden skall ej överstiga SKK:s rekommendation på en max inavelsgrad på 6,25 %. Avelsrådet kan hjälpa till att räkna ut inavelsgraden, men om man vill vara säkrare på snabbare hantering, så kan man själv gå in på SKK/Avelsdata och göra en sk "provparning". Då får man fram inavelsgraden på kombinationen. 

Valpkullar som läggs in på valphänvisningen ska ha med sin inavelsgrad.

HÄLSOKRAV - gäller båda föräldrarna, om inget annat anges
HD-status; höfter med grad A eller B.
Höftledsröntgen skall göras efter att hunden fyllt 1 år.
Ögonintyg; ej äldre än 2 år, utförd av auktoriserad ögonlysare. Kombinationen av föräldrar skall följa Cockerklubbens ögonpolicy »
FN-status; fria njurar för en förälder, alternativt hereditärt fri.
Ej para individer med samma defekter.

MERITERINGSKRAV - gäller båda föräldrarna, minst något av följande:
Utställning; 1:a pris/Excellent/Very Good på officiell kvalitetsbedömning. Rekommendation att ställa ut hund mer än en gång för att få en helhetsbild.
Jakt; Godkänd nybörjarprov B Jaktprovsbestämmelser »

Valpar efter förälder som erhållit Disqualified pga mentalitet förmedlas ej.

Endast officiella meriter tas med som kan kontrolleras på SKK Hunddata »

ÖVRIGA KRAV 
Lägsta ålder för parning av tik är 22 månader. (fr.o.m. 10-08-01) 
Lägsta ålder för parning av hane är 12 månader. (fr.o.m. 12-03-01)

ÖVRIG INFORMATION Avelsrekommendationer »
T ex. MH, BPH och övriga officiella meriter
Känd prcd-PRA-status ** (ögon)
Känd FN-status (njurar) Krav fr. o m 1 oktober 2014
 
RASSPECIFIKA CHAMPIONAT Championatbestämmelser, grupp 8 »
SE U(U)CH = Svensk Utställningschampion utan jaktmerit
SE UCH = Svensk Utställningschampion med jaktmerit
SE J(J)CH = Svensk Jaktchampion utan utställningsmerit
SE JCH = Svensk Jaktchampion med utställningsmerit

 

 

 

Uppfödare, har du valpar?Anmäl on-line »
Har du valpar till salu kan du anmäla kullen tidigast 4 veckor före beräknad valpning. Kull kan ligga kvar t.o.m. det datum valparna är 10 veckor. Därefter kan man påanmäla annonsen en gång per månad fram till dess att den varit införd 6 månader. Hör uppfödaren inte av sig då kullen är 10 veckor tas annonsen bort. Förmedlingen är gratis för uppfödare som står med på uppfödarlistan. För övriga kostar det 200:- på CSK's plusgiro: 371957-2 märkt "valpkull + ditt namn".

2012-09-01 ändring av tidsbegränsning för hänvisning av valpkull
Enligt styrelsebeslut 2012-08-14 gäller följande tidsbegränsning: Kull kan ligga kvar t.o.m. det datum valparna är 10 veckor (tidigare 4 månader). Är valparna osålda kan man som nu påanmäla annonsen en gång per månad fram till dess att den varit införd 6 månader. Styrelsebeslut gäller fr. o m. 2012-09-01.

** Är din hund B = anlagsbärare (carrier) får den endast paras med hund som är A eller hereditärt fri

* SKKs grundregler »     Läs också: Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf, 2. Avelsetik »

Utdrag ur dessa: 2. Avelsetik:
"Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det befrämjar avkommans hälsa och välbefinnande.
Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provbestämmelser, registreringsbestämmelser och rasspecifika avelsstrategi."

2:3 att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom / funktionshinder och som har ett gott och för rasen typiskt temperament. Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel.

att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.

2:4 att som ägare av avelshund följa SKKs hälsoprogram. För raser med krav på veterinärmedicinskt / genetiskt undersökningsresultat och / eller genomförd mentaltest / mentalbeskrivning / prov ska giltigt intyg om detta finnas för avelshundarna före parningstillfället.

2:5 att inte använda hund i avel som vid DNA-test visat sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning. Hund som visat sig vara bärare av enkelt anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i kombination med genetiskt / hereditärt friförklarad hund och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.
 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~