Ordförandens sida

Tord Lundborg Zaar, ordf CSK

3 april 2019

Den nya styrelsen är i fullt arbete.  Vi är tacksamma för de glada tillrop och lyckönskningar vi får. Vi har redan haft tre möten varav två telefonmöten och har daglig kontakt med varandra i olika chatgrupper.

På klubbmötet uppmanades styrelsen att skyndsamt behandla uppdrag som klubbmötet 2018 gav till den dåvarande styrelsen. Ett uppdrag avsåg att tillsätta en person som sammanställer resultat från utställningarna. På klubbmötet 2017 upphävdes tidigare beslut angående Årets utställningscocker, Årets junior och Årets veteran. Varje styrelse gavs möjlighet att ta beslut. Det har vi nu gjort. Anette Westher har fått uppdrag att kontinuerligt ställa samman resultat för de 20 vinstrikaste hundarna.  Den första sammanställningen är redan publicerad på klubbens hemsida.

Självklart ändras inte reglerna för beräkning av poängen under pågående verksamhetsår. En arbetsgrupp har presenterat ett förslag som även lagts ut på hemsidan. Flera synpunkter har framförts. Styrelsen återkommer i frågan under året så att eventuellt justerade regler kan tillämpas för 2020.

Ett annat beslut som styrelsen uppmanades att hantera är bidrag till samtliga aktiva avdelningar. Beslut togs i verksamhetsplanen för 2018. Ingen ansökan behövs och inte heller någon redovisning av hur bidrag har används. Kassören kontaktar avdelningarna i frågan. I den nu gällande verksamhetsplanen kan avdelningarna ansöka om bidraget. Nu finns även ett krav att redovisa hur pengarna har använts.

Flera kommittéer och arbetsgrupper arbetar med olika frågor. Utställningskommittén jobbar med arrangemang av årets Club Show. Det är fortfarande många oklarheter. Det mesta hoppas jag närmar sig en lösning när arbetsutskottet har möte med utställningskommittén 8 april.

Avelskommittén slutför arbetet med RAS (Rasspecifika avelsstrategier).  SKK kräver vid denna revidering att JiS (Jaktspaniels i Sverige, associerad till SSRK) bilaga, för den jaktavlade populationen, ska inarbetas i RAS huvuddokument. Avelskommittén inväntar nu att JiS slutför sin revidering, så att huvuddokumentet kan färdigställas. Samtliga avsnitt som Cockerklubbens avelskommitté författat är godkända.

Glädjande är att viltspårkommittén är så aktiv. Ni kommer att se resultat av deras arbete successivt på hemsidan.

Vi har även en redaktionskommitté. Klubben anlitar konsulter för hemsidan och för tidningen. Men det är vi medlemmar som måste fylla hemsida och tidning med innehåll. Kom gärna med förslag eller skriv något ni har på hjärtat.

Maria Terning har tagit över medlemsregistret och de frågor som kommer med det. Hon har även fått styrelsens uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att använda oss av kennelklubbens medlemsservice. Det är flera rasklubbar som använder den. Vad vi har sett hittills verkar det vara ett prisvärt alternativ. Kanske kan vi ta beslut redan på styrelsemötet 13 maj.

Något som vi hittills har gått bet på totalt är att hitta personer som vill vara med i jaktkommittén. Någon?

Tord Lundborg Zaar
Ordförande i Cockerspanielklubben

Pin It on Pinterest

Shares