Ordförandens sida

Tord Lundborg, ordf CSK

19 december 2019

Det finns väldigt många hundraser i världen. I Sverige registreras cirka 350 olika raser. Dessutom finns blandraser med fantasifulla ”rasbeteckningar”.  Hos mig på Holmåsa Slättgård har det i olika perioder funnits andra raser tillsammans med mina cockrar. Sedan något år är det bara cockerspaniel. För mig är cocker den ultimata hunden. Så gosig och vänkär, så lyhörd och med på allt både tokigt och dant. Det är en skönhetsupplevelse att se en vältrimmad cocker oavsett om det är en hund av championkvalitet eller familjens ögonsten. Pälsen fastnar inte i möbler, kläder eller i bilen. Pälsvården ger en stunds avstressande avkoppling. Vår trofasta vän i vått och torrt.

Nu närmar sig julen och året går mot sitt slut. Året har innehållit mycket glädje och men också sorg för många av oss. Det hör livet till. Då är en tröstande cocker nära och ger av sin värme.

Cockerspanielklubbens styrelse har haft ett stort antal telefonmöten under året. Protokollen finns på hemsidan. Som ordförande för klubben är jag tacksam att styrelsearbetet har fungerat mycket bra. Vi är inte alltid överens men det ska en styrelse inte heller vara. Det blir ingen utveckling om alla är ja-sägare.  Det som är nödvändigt är respekt för varandra och för andra tankesätt. Det finns i styrelsen.

Respekt för varandra och ett vänligt bemötande gör att de olika aktiviteter som vi har med våra hundar blir roliga. Att ha roligt med sina medtävlare runt ringen, agilitybanan eller på viltspårprovet får oss att må bra även om resultatet på tävlingen inte blev som vi hoppades. Vi fortsätter så nästa år!

Många har på olika sätt lagt tid och energi för att utan ersättning arbeta för Cockerspanielklubben, både centralt och lokalt. Stort TACK för era insatser!
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

Tord Lundborg
Ordförande i Cockerspanielklubben

 

15 augusti 2019

Webbtidning
Ska klubben i fortsättningen ha en tryckt tidning eller en webbtidning/nättidning? Synpunkterna går isär inom styrelsen.  Vi har därför beslutat att ta upp frågan till beslut på klubbmötet i mars 2020. Om vi övergår till att ha en webbtidning, layoutad som en tidning, är tanken att nummer 2, 3 och 4 bara finns på nätet medan första numret varje år är en årsbok värd namnet med allt det viktigaste från föregående år. Det finns diskussioner om att Apportören och Hundsport Special ska bli webbtidningar så vi är inte ensamma om tankarna. Vi sparar miljö, tryckkostnader och porto men har bara årsboken att bläddra i. Kom gärna med argument för och emot.

Årets cocker
Styrelsens förslag till regler för Årets utställningscocker, Årets junior och Årets veteran har redovisats på hemsidan. Då inte några synpunkter mot förslaget har kommit har styrelsen beslutat att de ska tillämpas med början januari 2020. 

Raskompendiet
Raskompendiet för cockerspaniel togs fram inför domarkonferensen 2014. Det är ett mycket bra underlag för förståelse av en rastypisk cocker. Ett ord har dock väckt diskussion.  I kommentarer till helhetsintryck står:

”Cockern skall kombinera kraft och elegans.”

I kommentaren till storlek står:

”Mankhöjden anges i standarden med ett cirkamått, vilket ger utrymme för att hundarna kan få ligga något över eller under de siffror som anges, så länge det inte inverkar på könsprägel och kombinationen av substans och elegans.”

Ordet ”elegans” används inte i standarden utan bara i kommentarerna. Ordet kan leda till missuppfattning av rastypen. Svenska kennelklubben har påtalat att formuleringen bör justeras.  Det blev inte genomfört 2014. Styrelsen har beslutat att i samråd med Spaniel- och retrieverklubben och Kennelklubben försöka hitta en relevant formulering eller kanske bara stryka ordet.  

Ekonomi
Klubbens ekonomiska status till och med 31 juli är inte bra. Betalning av fakturor som hör till 2018 har skett i början av detta år vilket försvårar jämförelsen mellan verksamhetsåren. Två tunga poster påverkar resultatet negativt. Ett är att intäkterna från medlemsavgifter har minskat med cirka 20 000 kronor jämfört med samma period föregående år. Klubbmötets beslut att bidra till avdelningarnas verksamhet har genomförts. 17 500 kronor har förts över till de avdelningar som var berättigade till det 2018 men inte fick det då och till avdelningar som begärt det under 2019. För bidraget 2019 ska avdelningarna redovisa hur pengarna har använts.

Cockerklubben är inte ensamma om att förlora medlemmar. Det gäller även för t ex Spaniel- och retrieverklubben och Svenska Kennelklubben. Tidigare var det mest hundklubbar som anordnade valp- lydnads- eller andra utbildningstillfällen för hundägare. Numera finns ett stort antal privata aktörer som anordnar kurserna utan krav på medlemskap. Ibland har de tillgång till mycket funktionella träningshallar.

Värvningskampanj
På initiativ av Ann-Kristin Olsson kommer en värvningskampanj att utredas. Den som får ansvaret för kampanjen kan när som helst kontakta SKK via medlem@skk.se för att få veta vilka som värvat, vilka de värvat och datum när detta skedde. Vill klubben följa upp detta och premiera värvare på något sätt så är det fullt möjligt! Alla medlemsansvariga eller styrelsemedlemmar i lokalavdelningarna kan kontakta SKK via medlem@skk.se för att få ut medlemslista t ex inför utställning.

Men vi får faktiskt in nya medlemmar! SKK skickar ut etiketter varje vecka på nya cockerägare. Klubbens medlemsansvarige Maria Terning kontaktar ca 2 ggr i månaden alla nya ägare till en cockerspaniel med information om Cockerklubben. Perioden 20 juni till 31 juli registrerade SKK 105 nya cockerägare. De har som presumtiva medlemmar fått information om klubben.

Avdelningarna
Av olika anledningar har klubben vilande avdelningar. En värdefull åtgärd är att försöka få igång verksamhet i fler delar av landet. Hur ser det ut där du bor? Kan du ta initiativ och undersöka möjligheterna att väcka liv i en lokalavdelning som nu är vilande?

KM Viltspår
Ett nära förestående arrangemang är Klubbmästerskap i viltspår. När nästa numer av Cockertidningen kommer ut har det redan genomförts på Hökensås 14 september.

Clulb Show
Utställningskommittén jobbar med arrangemang av årets Club Show i Vilsta, Eskilstuna 28 september. Vi hoppas förstås på många anmälningar. Vi ska tillsammans försöka att slå rekordet i anmälningar. Damma av era veteraner, ta fram era champions och visa upp era nya stjärnor som ni har stora förhoppningar på!

Utställningen hålls inomhus. Många hundklubbar har genomfört utställningar där utan att ha mattor på golvet. Med tanke på att cocker har/ska ha/ ett kraftigt påskjut vill vi gärna ha mattor i de stråk där hundarna visas. Det är inte ovanligt idag att hundar visas alldeles för fort. Utan mattor kanske tempot anpassas efter förhållandena? Att hyra mattor är kostsamt och svårt att ordna. Någon medlem som har förslag eller synpunkter?

Klubbarnas utställningar brukar vara det som ger intäkter att använda till övrig verksamhet. Inomhusutställning är kostsamma. Kalkylerna för årets Club Show visar tyvärr inte något överskott. Styrelsen undersöker möjligheterna att från och med 2020 ha Club Show utomhus samordnad med någon annan utställning. 

HD
Avelkommittén har tagit fram ett par beslutsförslag till styrelsen. Det ena gällde vilka krav avseende höftledsstatus som ska gälla för valpförmedling via klubben. Styrelsen beslutade att inte ändra nuvarande regler vilket innebär att valpkullar efter hundar med C-höfter får förmedlas om HD-index överstiger 100. Då förbättras HD-status i populationen.

Ny policy AON
Det andra gällde införande av policy avseende AON (se under Avel, fliken övrigt). Det är en nervskada som drabbar vissa äldre cockrar, vanligtvis vid 7-9 år ålder. Nedärvningen är recessiv, dvs båda föräldrarna måste ha anlaget för att nervskadan ska uppträda. Sjukdomen är progressiv (fortskridande) och visar sig till en början genom att hunden går ostadigt eller okoordinerat med bakbenen. Hunden står brett isär med benen och hasorna sjunker mot golvet. Allt eftersom sjukdomen fortskrider påverkas även frambenen med följd att hunden inte kan gå. Även problem med att svälja uppstår när hunden kommit till det stadie att den inte kan röra sig. Förloppet tar 3-4 år.

Svenska Kennelklubbens avelskommitté understryker vikten av att man som uppfödare och/eller hundägare noga utvärderar nyttan, tillförlitligheten och konsekvenserna av ett genetiskt test innan detta utförs. Ingen hund, eller annan levande varelse, är helt fri från sjukdomsanlag. Använd endast tester som är ordentligt validerade och för de sjukdomar som är av klinisk betydelse i rasen. Ogenomtänkt och utbredd användning av DNA-tester kan i värsta fall medföra negativa konsekvenser för rasens hälsa och avelsbas.

Det är Cockerklubbens uppfattning att i nuläget inte rekommendera uppfödare att DNA-testa för denna sjukdom. Det är således upp till varje uppfödare att själv avgöra om testet är relevant för den egna uppfödningen eller inte. Det kommer inte heller användas i klubbens valphänvisning.

Jaktkommittén
Något som vi hittills har gått bet på totalt är att hitta personer som vill vara med i jaktkommittén. Någon?

Tord Lundborg Zaar
Ordförande i Cockerspanielklubben

3 april 2019

Den nya styrelsen är i fullt arbete.  Vi är tacksamma för de glada tillrop och lyckönskningar vi får. Vi har redan haft tre möten varav två telefonmöten och har daglig kontakt med varandra i olika chatgrupper.

På klubbmötet uppmanades styrelsen att skyndsamt behandla uppdrag som klubbmötet 2018 gav till den dåvarande styrelsen. Ett uppdrag avsåg att tillsätta en person som sammanställer resultat från utställningarna. På klubbmötet 2017 upphävdes tidigare beslut angående Årets utställningscocker, Årets junior och Årets veteran. Varje styrelse gavs möjlighet att ta beslut. Det har vi nu gjort. Anette Westher har fått uppdrag att kontinuerligt ställa samman resultat för de 20 vinstrikaste hundarna.  Den första sammanställningen är redan publicerad på klubbens hemsida.

Självklart ändras inte reglerna för beräkning av poängen under pågående verksamhetsår. En arbetsgrupp har presenterat ett förslag som även lagts ut på hemsidan. Flera synpunkter har framförts. Styrelsen återkommer i frågan under året så att eventuellt justerade regler kan tillämpas för 2020.

Ett annat beslut som styrelsen uppmanades att hantera är bidrag till samtliga aktiva avdelningar. Beslut togs i verksamhetsplanen för 2018. Ingen ansökan behövs och inte heller någon redovisning av hur bidrag har används. Kassören kontaktar avdelningarna i frågan. I den nu gällande verksamhetsplanen kan avdelningarna ansöka om bidraget. Nu finns även ett krav att redovisa hur pengarna har använts.

Flera kommittéer och arbetsgrupper arbetar med olika frågor. Utställningskommittén jobbar med arrangemang av årets Club Show. Det är fortfarande många oklarheter. Det mesta hoppas jag närmar sig en lösning när arbetsutskottet har möte med utställningskommittén 8 april.

Avelskommittén slutför arbetet med RAS (Rasspecifika avelsstrategier).  SKK kräver vid denna revidering att JiS (Jaktspaniels i Sverige, associerad till SSRK) bilaga, för den jaktavlade populationen, ska inarbetas i RAS huvuddokument. Avelskommittén inväntar nu att JiS slutför sin revidering, så att huvuddokumentet kan färdigställas. Samtliga avsnitt som Cockerklubbens avelskommitté författat är godkända.

Glädjande är att viltspårkommittén är så aktiv. Ni kommer att se resultat av deras arbete successivt på hemsidan.

Vi har även en redaktionskommitté. Klubben anlitar konsulter för hemsidan och för tidningen. Men det är vi medlemmar som måste fylla hemsida och tidning med innehåll. Kom gärna med förslag eller skriv något ni har på hjärtat.

Maria Terning har tagit över medlemsregistret och de frågor som kommer med det. Hon har även fått styrelsens uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att använda oss av kennelklubbens medlemsservice. Det är flera rasklubbar som använder den. Vad vi har sett hittills verkar det vara ett prisvärt alternativ. Kanske kan vi ta beslut redan på styrelsemötet 13 maj.

Något som vi hittills har gått bet på totalt är att hitta personer som vill vara med i jaktkommittén. Någon?

Tord Lundborg Zaar
Ordförande i Cockerspanielklubben

Pin It on Pinterest

Shares