Klubbinfo

Rasklubben Cocker Spanielklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK.  Rasklubben ska arbeta för Svenska Kennelklubbens, SKK:s, och medlemsorganisationernas gemensamma syften med cocker spaniel.

Våra mål

CSK, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för stadgarna och SSRK:s stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar, att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna, att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård, att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet, att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

Vår verksamhet

För att förverkliga våra mål ska CSK:

  • Informera och sprida kunskap om rasklubben – dess mål, organisation och arbetsformer
  • Informera om rasen och dess användningsområden
  • Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer
  • Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet och verka för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper
  • Anordna utbildning för medlemmarna i frågor som rör klubbens ras och rörande avelsarbetet inom rasen
  • Samverka i frågor av gemensamt intresse med berörda avdelningar och övriga rasklubbar
  • Anordna verksamheter i enlighet med SSRKs direktiv
  • Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller när annan anledning föreligger
  • Stödja och medverka i SSRKs och SKKs forskningsarbete
  • Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

Läs våra fullständiga stadgar genom att klicka HÄR

 Stadgar för lokalavdelningar

 Regler för lokalavdelningar 

 Informationspolicy

 Riktlinjer för den som önskar utbilda sig till exteriördomare för cocker spaniel

 Överenskommelse mellan spanielklubbarna inom SSRK

Den här bilden förklarar SKK:s, specialklubben SSRK:s samt rasklubbarnas, i det här fallet Cockerklubbens, organisation