Avel

Cockern får anses som en frisk ras – det är ovanligt med allvarligare åkommor och genetiska sjukdomar. Men vi ser det som viktigt i klubbens verksamhet att hålla koll på rasens hälsa och hellre stämma i bäcken än i ån.

Till vår hjälp har vi bland annat de mål och strategier som arbetats fram gemensamt med uppfödarna och som sedan fastställts av SKK. Dokumentet kallas RAS – Rasspecifika avelsstrategier. Cockerklubbens avelskommitté arbetar kontinuerligt med revideringen av RAS. Åren RAS-revideringen hittills behandlat är 2014-2018.

Förutom krav på känd HD status för avelsdjuren rekommenderar klubben sina uppfödare att deltaga i de frivilliga hälsoprogrammen för prcd-PRA och FN där det finns gentester. Dessa resultat registreras hos SKK på Hunddata och är till hjälp i det vidare avelsarbetet.

Nyhetsbrev till uppfödare

Avelskommittén skickar nyhetsbrev till uppfödare som är medlemmar i Cockerklubben och vi går då i första hand efter listan med uppfödare som finns på hemsidan. Kontrollera att den e-post som finns angiven där är din aktuella. Ibland hamnar utskick i skräpposten så ta gärna för vana att ta en titt där ibland. Du kan också lägga till avel@cockerklubben.com som betrodd avsändare i din e-postklient. 

Om du är uppfödare och medlem i CSK men inte finns med på listan måste du själv anmäla att du vill ha detta nyhetsbrev. Skriv ett mail till avel@cockerklubben.com så lägger vi till dig. Varför du måste anmäla till oss själv är att vi inte får “ta” uppgifter från någon av SKK:s listor på grund av bestämmelser i GDPR (datalagstiftning). Det är SKK som äger sina listor och de får inte heller upplåta till oss utan avtal som måste förnyas för varje utskick.

Tveka inte att kontakta Cockerklubbens Avelskommitté om du har frågor, se Kontakt.

RAS Rasspecifika avelsstrategier för Cockerspaniel

Kortsiktiga mål  
✓ Att uppdatera nutidshistoriken fortlöpande med c:a fem års mellanrum för att få en översikt av cocker spanielns utveckling i Sverige.
✓ Att öka kunskapen om cocker spanielns historia, utveckling och dess ursprungliga användning till nytillkomna ägare och uppfödare.
Strategier 
➢ Att i Cockertidningen publicera historiska artiklar om cocker spaniel med återkoppling till den nuvarande situationen.
➢ Att genom Cocker Spanielklubbens tidskrift, webbplats samt via konferenser informera och sprida kunskap om cocker spaniels ursprungliga användning som jakthund.
➢ Att utveckla ett mentorsnätverk bestående av erfarna uppfödare. Syftet är att sprida fördjupad kunskap om rasen vidare till nytillkomna uppfödare, och säkerställa att
mentaliteten fortsätter att vara kopplad till rasens önskvärda jaktegenskaper.

Dokument och länkar

Rapport från CSK:s Avelskommitté 2021  NY 2022

  RAS Rasspecifik avelsstrategi  2020

  Cocker spanielns historia  2020

  Statistik från Folksam, IF, Sveland och Agria inhämtat av AK 2020. NY 2021
Statistiken rör de vanligast ersatta skadorna/sjukdomarna

  Genetik i korthet

  Cockerns färger

  SKK Hunddata

  SKK Avelsdata (bl a provparning)

  Rasdata för cocker

  Hälsofonden

  Om genetiska tester, SKK 
Utdrag från SKK/AK generella policy avseende DNA-tester i avelsarbetet
SKKs avelskommitté gör följande policyuttalande avseende tillämpningen av genetiska tester i avelsarbetet:
Genetiska tester är ett utmärkt verktyg i avelsarbetet för bättre hälsa hos våra hundar, förutsatt att dessa tester är tillförlitliga, relevanta och används på ett klokt sätt. Uppfödare och hundägare bör noggrant utvärdera nyttan med och konsekvenserna av ett genetiskt test innan detta utförs. Risken med ett ensidigt eller överdrivet fokus på DNA-testresultat är att andra viktiga åkommor eller egenskaper hamnar i skymundan. SKKs avelskommitté vill understryka vikten av att man i avelsarbetet utgår ifrån hur vanligt förekommande och hur stort kliniskt problem en sjukdom är, snarare än att utgå ifrån vilka tester som finns tillgängliga. Om en sjukdom inte utgör ett kliniskt problem i rasen och/eller det DNA-test som erbjuds för denna åkomma inte anses tillförlitligt, är det bättre att avstå från att testa sin hund. Risken är annars att avelsbasen begränsas på felaktiga grunder, eftersom du som uppfödare är skyldig att ta hänsyn till testresultatet i ditt avelsarbete. Det är viktigt att ha i åtanke att hundavel handlar om mycket mer än enstaka sjukdomar, och att genetiska tester, även om de idag är många, inte ger hela bilden.
Fullständig information, se länk ovan till pdf.

 DNA-tester, värdefulla eller vilseledande, SKK Play

Hereditärt fria – hur räkna? NY 2021

  Cocker Spaniel Pedigree Database Online

Höftledsdysplasi, HD

HD är en felaktig utveckling av. Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ). Innan du parar din tik eller använder din hane i avel skall den vara röntgad och ha ”känd höftledsstatus”, dvs resultatet ska vara infört på SKK Hundddata. HD grad A och B räknas som utan anmärkning, u.a. Läs mer om HD på SKK:s hemsida.
 

SKK´s Avelsindex (HD-index) är ett nytt hjälpmedel vid uppfödarnas avelsplanering.

Ny policy 2018
Styrelsen har vid styrelsemöte 2018-11-13 beslutat att förändra avelspolicyn och reglerna för valpförmedling avseende höftledsstatus, med anledning av att HD-index infördes för rasen 2018 som ett hjälpmedel i avelsarbetet.

Cockerklubben följer SKKs rekommendationer och förändrar avelspolicyn enligt nedan: Hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i avel, med rekommendationen att med C-hund ska föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället vara minst 100, d v s (index far + index mor)/2 > 100. Denna rekommendation innebär att avkommorna förväntas få ett index för HD som är bättre än genomsnittet i rasen (referenspopulationen).

Utländska avelshundar som saknar eget HD-index i SKKs Avelsdata ska ha HD-status A eller B i enlighet med tidigare regler.

Ett preliminärt index över 100 är en rekommendation från SKK och medför inte några påföljder avseende registrering av avkommorna. I avelsarbetet är det många egenskaper rörande hälsa, mentalitet o s v som också ska vägas in i avelsbeslutet.

Dokument och länkar

  SSRK Avelskommittés svar på CSK:s fråga om omläsning av HD-diagnoser, 2022
  Anteckningar gjorda av Caroline Dufwa, Cockerklubben, vid presentationen av  SKK´s HD-utredning 11 mars 2019. Läs här 
  Presentation av “SKK´s HD-utredning 11 mars 2019” på http://skkplay.se/ och “Ladda ner och läs HD-utredningens rapport” https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Ovriga-dokument/Avel-och-halsa/hd-utredningens-slutrapport/ 
  Index för bättre ledhälsa, SKK 2018  
  Information om Avelsindex, SKK
  Frågor och svar om avelsindex, SKK
  Utvärdering av hälsoprogram för HD för cocker spaniel 2017

 

Läs på SKK:s hemsida om de olika ögondiagnoser som finns och deras symtom. Här hittar du också kontaktuppgifter till de specialveterinärer som genomför ögonundersökningar. Undersökningen ska vara genomförd inom två år före parning.

Det finns också ett gentest för ögonsjukdomen prcd-PRA som Cockerklubben rekommenderar att man gör. Om din hund visar sig vara, B = carrier (anlagsbärare för sjukdomen) får den endast paras med hund som är A = normal/clear (fri) eller hereditärt fri, dvs. båda dess föräldrar är testade A. Läs mer om gentester på SKK:s sida

Nytt 2019: SKK godkänner flera laboratorier för prcd-PRA test. På grund av att att Optigen blivit uppköpt av Mars Petcare kommer nu fler laboratorier att godkännas av SKK. Optigen som användes tidigare kommer inte heller längre att erbjuda test för prcd-PRA.
 
Numera godkända laboratorier är:
 

–          Antagene (https://www.antagene.com/en)

–          Laboklin (https://shop.labogen.com/en/order-genetic-test/dog/)

–          Genomia (https://www.genomia.cz/en/test/pra-prcd/)

–          EVG (https://eurovetgene.com/en)  NY 2020

 
Genoscoper, ett finskt laboratorium, genomför också prcd-PRA tester men som en del i en större panel av tester (myDogDNA). Av den orsaken är inte Genoscoper listat på SKK för prcd-PRA. SKK´s rekommendation är att man endast testar för relevanta sjukdomar i rasen och inte använder sig av paneltestet. SKK godkänner dock Genoscopers prcd-PRA test för central registrering.
 
Informationen om testerna är uppdaterad på SKK (https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/olika-tester/Prcd-PRA/)
 
Behöver du hjälp för att DNA testa?
Eftersom SKK numera godkänner flera laboratorier för DNA test och varje laboratorium har sin egen procedur med beställning, kan det vara svårt för en ovan att komma tillrätta med förfarandet.
Behöver du hjälp och råd, kontakta Avelskommitten, avel@cockerklubben.com

Dokument

  Ögonpolicy för cocker spaniel, 2015

  Fakta om PRA

  Utvärdering av hälsoprogrammet för prcd_PRA 2017

  Entropion och området kring ögat, info från SKK

  Hur du DNA testar din hund för prcd-PRA

Ögonlysning distichiasis  NY 2021

Njursjukdom hos Cocker spaniel är lyckligtvis mycket ovanlig men det finns två ärftliga sådana i rasen som drabbar den unga hunden, oftast före två års ålder: Renal Dysplasi (RD, tidigare även benämnd PNP) och Familiar Nefropati (FN), båda med dödlig utgång. För FN finns ett gentest, men tyvärr inget för RD. Beträffande RD är det därför viktigt att kontrollera föräldradjurens stamtavlor innan parning. För information om hur du går tillväga för att FN-testa din hund och information om kända RD-fall, kontakta Avelskommittén. Diagnosticerade fall rapporteras till SKK och registreras centralt för de raser som begärt detta, bl a cocker spaniel. Det är av yttersta vikt att fånga upp varje sjuk individ. Det är du om hundägare som kan hjälpa oss med detta. Cocker Spanielklubben har vissa fonderade pengar till hjälp för provtagning i samband med misstanke om RD/FN. Skulle du ha oturen att drabbas av en njursjuk hund kontakta Cocker Spanielklubbens avelskommitté så snart misstanke finns, för råd och hjälp. Cockerklubben rekommenderar att inte använda hund som är FN B (anlagsbärare) i avel. Idag finns få anlagsbärare i en stor population, men genom att undvika att dessa individer går i avel kan vi förhindra att anlagen sprids vidare och minska förekomsten ytterligare.

Behöver du hjälp för att DNA testa?
Nytt 2019: Eftersom SKK numera godkänner flera laboratorier för DNA test och varje laboratorium har sin egen procedur med beställning, kan det vara svårt för en ovan att komma tillrätta med förfarandet.
 
Behöver du hjälp och råd, kontakta Avelskommitten, avel@cockerklubben.com
 
Numera godkända laboratorier är:
 

–          Antagene (https://www.antagene.com/en)

–          Laboklin (https://shop.labogen.com/en/order-genetic-test/dog/)

–          Genomia (https://www.genomia.cz/en/test/pra-prcd/)

–          EVG (https://eurovetgene.com/enNY 2020

Dokument:

  Fakta om RD/PNP/FN   Utvärdering av hälsoprogram för RD, FN, PNP   Lista över kända RD-diagnoser   Renal Dysplasi (SVF)

Hemställan triangel RD för flat, golden, cocker och welsh  2021

En cocker med bra mentalitet fungerar väl i sin vardag och mår bra. Även om vi tränar, tävlar och jagar med våra hundar är de allra flesta av dem sällskaps- och familjehundar i första hand. Hundens mentala egenskaper är viktiga för hur vår samvaro ser ut. Läs mer på SKK.s hemsida om vad du som uppfödare behöver tänka på i aveln.

Hurra för alla duktiga ägare som beskrivit sina hundar på BPH, målet med 200 hundar är nått! Utdrag ur RAS 2020:
“Långsiktigt mål
-att komma upp i minst 200 st cockrar som genomgått BPH för att kunna få en utvärdering hos SKK”
Ni uppfödare som erhållit SKK:s BPH Diplom meddela oss gärna så vi kan lägga in er med namn här. Du skickar uppgifterna till avel@cockerklubben.com Läs om SKK:s diplom här
Gå in och läs och nu satsar vi mot de 500!

Dokument

BPH diplomerade uppfödare

  Beteende- och personlighetsbeskrivning cocker spaniel, 200 analys 2020

  Mentalbeskrivning

  Beteende- och personlighetsbeskrivning – BPH

 

Ny policy avseende AON och gentest, se dokument nedan

Juvertumörer hos Cocker spaniel – bidra till forskningen!

För närvarande (2019) är det ett pågående arbete som undersöker de genetiska riskfaktorerna för att utveckla juvertumörer hos Cocker spaniels. Cirka 200 hundar har genotypats för denna studie, men ännu fler hundar behövs för att få resultat som är trovärdiga. Det pågår fortfarande en insamling av blodprover från sådana hundar som har påverkats av juvertumörer när som helst i sitt liv. Dessutom finns en samling blodprover från intakta över 10 år gamla kontrolltikar, vilka inte har haft sjukdomen i något skede. Om du är ägare till en Cocker spaniel som passar in i någon av dessa kategorier och du vill bidra till forskning inom denna sjukdom titta här: https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/hundgenetikgruppen/blanketter-och-info/blanketter/

Om du har en hund med en juvertumör som du planerar att operera, finns det också en aktiv insamling av tumörvävnad. I dessa fall måste juvertumören vara av en viss storlek, så att små bitar av tumörvävnad kan tas, utan att kompromissa med den histopatologiska diagnosen och bedömningen av tumörmarginalen. För mer information om hur man bidrar till denna forskning, vänligen kontakt asa.karlsson@imbim.uu.se så skickar hon ett provtagningskit till din veterinär.

Läs mer om juvertumörer i dokumentet nedan.

Dokument

Kastration av hund – information, nuläge och frågeställningar. Artikel från Hundsport special nr 1 2022

 Forskningsprojekt om juvertumörer uppdaterad 2020-05-07

 Adult Onset Neurpathy (AON)  CSK:s policy uppdaterad 2019-08-14

 Acral Mutilation Syndrome (AMS)

 Dilaterad kardiomyopati (DCM) 

Sammanställning av de avelskonferenser, föreläsningar och tema som varit publicerade i Cockertidningen. Tack till Ingrid Olsson!

2021
Referat från SKK:s avelskonferens 17-18 april 2021. Publicerat med tillstånd av Åsa Lindholm, Hundsport Special 3/2021

2018
Information i CT om HD-index från SKK

2017
Avelskonferens om HD-index, autoimmuna sjukdomar med Helene Hamlin och
ögonsjukdomar med Kristina Narfström
Information i CT om Sambandet mellan aminosyran taurin och hjärtsjukdom,
DCM av Karin Kriström

2016
RAS-möte i samband med årsmötet, och i Västra, Östergötlands och Cocker
Sydvästs avdelningar

2014
Information i CT om Osteochondros

2013
Information i CT om Rage, och ögonsjukdomar som diagnostiserats enligt SSVO
inför CSKs uppdatering av ögonpolicyn

2012
Information i CT från SLU om pågående projekt: Addisons, RD, Juvertumörer
Färgernas nedärvning av Tord Lundborg (även CT 1999 och 2006)

2011
Mentalitet och funktion med Lars Fält, Paul Andersson, Torbjörn Augustinsson

2011 Avelskonferens
– RD och Autoimmuna sjukdomar. Föreläsare: Kristina Tengvall – SLU

2010 Avelskonferens
– Genetik, avel i sluten stambok/population. Föreläsare: Professor Erling Strandberg – SLU.

2009 Avelskonferens
– Rasstandard. Föreläsare: John Gillespie (Lochranza) och David Shields (Wilholme), rasspecialister från England.

2008 Avelskonferens
– Ögonsjukdomar, hälsoprogram för PRA och uppfödaretik. 
Föreläsare: Lennart Garmer – ögonsjukdomar, Märta Ericson och Margareta Sundqvist – etik, Terese Olofsson – Agria. Frågepanel: Ulla-Britt Karlmann och Helena Rosenberg – SKK.
Referat dag 1
Referat dag 2

2007 Avelskonferens
– Fysisk och mental hälsa, njursjukdomar (FN/PNP/RD) och RAS-projektet. Föreläsare: Lena Pelander – SLU, Anette Erlandsson och Curt Blixt.

2006 Cockerprojekt
– Hjärta. Artiklar och debatt om hjärtfel, kardiomyopati. Föreläsare: Torkel Falk.

2005 Uppfödarkonferens
– RAS samt hundens mentalitet och beteende. Föreläsare: Bitte Cederlund.

2004 Uppfödarkonferens
Uppstart inför RAS

1998 Uppfödarkonferens
– PNP. Föreläsare: Astrid Hoppe

1996 Bedömnings- och anatomikurs

1994 Artiklar och debatt om levercirros

1990 Bevakningsprogram för PNP inleds

1990 Uppfödarkonferens
– Avelsurval, uppföljning/utvärdering och avkommebedömning.

1988 Domarkonferens
– Rekrytering av domare för cocker spaniel. Inbjudna domare: Karin Eriksson, Henric Frykstrand, Siv Jernhake, Filip Johnsson, Hans Rosenberg, Carl-Gunnar Stafberg, Paul Stanton, Claus Haugaard-Sörensen och Tommy Östman.

1988 Bekämpningsprogram för PRA och HD inleds

1987 Uppfödarkonferens
– Bekämpningsprogram för PRA och HD. Föreläsare: Kristina Narfström och Lennart Swensson.

1986 Temakväll om hudproblem

1985 Domarkonferens – SSRK
– Standard, exteriöra detaljer, storlek, trimning, pälsar (mode).

1982 Artiklar om PRA och HD i CT inför bekämpningsprogrammet

DETTA BÖR DU ÄVEN TÄNKA PÅ INNAN DIN COCKER GÅR I AVEL

  Du ska följa SKK:s grundregler

  Vägledning vid tolkning av grundreglernas Avelsparagraf

  Det är din uppgift som uppfödare/hanhundsägare att kontrollera att det andra avelsdjurets papper är i ordning

Observera att en hane ska vara 12 månader eftersom det krävs känt hd-resultat och röntgen inte kan ske före 12 mån ålder med officiellt resultat.

Observera att en tik ska vara 18 månader innan den paras första gången enligt Jordbruksverkets och SKK:s regler.

  Beakta inavelsgraden för kombinationen du planerar, den bör ej överstiga 6,25%. En s k provparning kan göras på SKKs Avelsdata