Avel

Cockern får anses som är en frisk ras – det är ovanligt med allvarligare åkommor och genetiska sjukdomar. Men vi ser det som viktigt i klubbens verksamhet att hålla koll på rasens hälsa och hellre stämma i bäcken än i ån.

Till vår hjälp har vi bland annat de mål och strategier som arbetats fram gemensamt med uppfödarna och som sedan fastställts av SKK. Dokumentet kallas RAS – Rasspecifika avelsstrategier. Cockerklubbens avelskommitté arbetar kontinuerligt med revideringen av RAS. Åren RAS-revideringen hittills behandlat är 2007-2014.

Förutom krav på känd HD status för avelsdjuren rekommenderar klubben sina uppfödare att deltaga i de frivilliga hälsoprogrammen för prcd-PRA och FN där det finns gentester. Dessa resultat registreras hos SKK på Hunddata och är till hjälp i det vidare avelsarbetet.

 

Tveka inte att kontakta Cockerklubbens Avelskommitté om du har frågor, se Kontakt.

RAS Rasspecifika avelsstrategier för Cockerspaniel

Kortsiktiga mål
• Att uppdatera nutidshistoriken fortlöpande med c:a fem års mellanrum för att få en
översikt av cocker spanielns utveckling i Sverige
• Att öka kunskapen om cocker spanielns historia och utveckling hos nya uppfödare
• Att öka kunskapen om cocker spaniels och dess ursprungliga användning till nytillkomna
ägare och uppfödare
• Att öka kunskapen om jaktcockerns historiska utveckling.

Dokument

  RAS – huvuddokument

  RAS – sammanfattning

  Rapport från Avelskommittén 2017

  Genetik i korthet

  Cockerns färger

  SKK Hunddata

  SKK Avelsdata (bl a provparning)

  Rasdata för cocker

  Hälsofonden

  Om genetiska tester, SKK

 DNA-tester, värdefulla eller vilseledande, SKK Play

Höftledsdysplasi, HD

HD är en felaktig utveckling av. Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ). Innan du parar din tik eller använder din hane i avel skall den vara röntgad och ha ”känd höftledsstatus”, dvs resultatet ska vara infört på SKK Hundddata. HD grad A och B räknas som utan anmärkning, u.a. Läs mer om HD på SKK:s hemsida.

SKK´s Avelsindex (HD-index) är ett nytt hjälpmedel vid uppfödarnas avelsplanering.

CSK:s rekommendation vid användning av index:
Det är bra desto högre kullindex man har d v s 100 eller mer. Men eftersom vi inte har något stort problem med HD i dagsläget så gäller vår avelspolicy fortfarande. Viktigt att komma ihåg att HD-index inte är ett hälsoprogram, utan bara ett verktyg i avelsarbetet. Hundar som röntgats i Sverige får eget avelsindex. Då valpar efter en utländsk hund registreras, skickar uppfödaren in en kopia på röntgencertifikatet tillsammans med registreringsansökan. Röntgenresultatet från den utländska hunden läggs då in i SKK:s databas och hunden får därmed ett index baserat endast på dess eget resultat. Avelshundar utan eget röntgenresultat i SKK:s databas, som har avkommor som importerats till Sverige, får ett index först när 5-7 avkommor är röntgade.

Dokument

Läs på SKK:s hemsida om de olika ögondiagnoser som finns och deras symtom. Här hittar du också kontaktuppgifter till de specialveterinärer som genomför ögonundersökningar. Undersökningen ska vara genomförd inom två år före parning.

Det finns också ett gentest för ögonsjukdomen prcd-PRA som Cockerklubben rekommenderar att man gör. Om din hund visar sig vara, B = carrier (anlagsbärare för sjukdomen) får den endast paras med hund som är A = normal/clear (fri) eller hereditärt fri, dvs. båda dess föräldrar är testade A.

Dokument

  Ögonpolicy för cocker spaniel, 2015

  Fakta om PRA

  Hur du DNA-testar din hund för prcd-PRA hos OptiGen, 2014

  Utvärdering av hälsoprogrammet för prcd_PRA 2017 

  Entropion och området kring ögat, info från SKK

Njursjukdom hos Cocker spaniel är lyckligtvis mycket ovanlig men det finns två ärftliga sådana i rasen som drabbar den unga hunden, oftast före två års ålder: Renal Dysplasi (RD, tidigare även benämnd PNP) och Familiar Nefropati (FN), båda med dödlig utgång.

För FN finns ett gentest, men tyvärr inget för RD. Beträffande RD är det därför viktigt att kontrollera föräldradjurens stamtavlor innan parning. För information om hur du går tillväga för att FN-testa din hund och information om kända RD-fall, kontakta Avelskommittén.

Diagnosticerade fall rapporteras till SKK och registreras centralt för de raser som begärt detta, bl a cocker spaniel. Det är av yttersta vikt att fånga upp varje sjuk individ. Det är du om hundägare som kan hjälpa oss med detta. Cocker Spanielklubben har vissa fonderade pengar till hjälp för provtagning i samband med misstanke om RD/FN. Skulle du ha oturen att drabbas av en njursjuk hund kontakta Cocker Spanielklubbens avelskommitté så snart misstanke finns, för råd och hjälp.

Cockerklubben rekommenderar att inte använda hund som är FN B (anlagsbärare) i avel. Idag finns få anlagsbärare i en stor population, men genom att undvika att dessa individer går i avel kan vi förhindra att anlagen sprids vidare och minska förekomsten ytterligare

Dokument

  Fakta om RD/PNP/FN

  Utvärdering av hälsoprogram för RD, FN, PNP

  Lista över kända RD-diagnoser

  Renal Dysplasi (SVF)

  Hur du DNA-testar din hund för FN hos Antagene, 2014

En cocker med bra mentalitet fungerar väl i sin vardag och mår bra. Även om vi tränar, tävlar och jagar med våra hundar är de allra flesta av dem sällskaps- och familjehundar i första hand. Hundens mentala egenskaper är viktiga för hur vår samvaro ser ut. Läs mer på SKK.s hemsida om vad du som uppfödare behöver tänka på i aveln.

Dokument

  Mentalbeskrivning

  Beteende- och personlighetsbeskrivning – BPH

Sammanställning av de avelskonferenser, föreläsningar och tema som varit publicerade i Cockertidningen. Tack till Ingrid Olsson!

2011 Avelskonferens
– RD och Autoimmuna sjukdomar. Föreläsare: Kristina Tengvall – SLU

2010 Avelskonferens
– Genetik, avel i sluten stambok/population. Föreläsare: Professor Erling Strandberg – SLU.

2009 Avelskonferens
– Rasstandard. Föreläsare: John Gillespie (Lochranza) och David Shields (Wilholme), rasspecialister från England.

2008 Avelskonferens
– Ögonsjukdomar, hälsoprogram för PRA och uppfödaretik. 
Föreläsare: Lennart Garmer – ögonsjukdomar, Märta Ericson och Margareta Sundqvist – etik, Terese Olofsson – Agria. Frågepanel: Ulla-Britt Karlmann och Helena Rosenberg – SKK.
Referat dag 1
Referat dag 2

2007 Avelskonferens
– Fysisk och mental hälsa, njursjukdomar (FN/PNP/RD) och RAS-projektet. Föreläsare: Lena Pelander – SLU, Anette Erlandsson och Curt Blixt.

2006 Cockerprojekt
– Hjärta. Artiklar och debatt om hjärtfel, kardiomyopati. Föreläsare: Torkel Falk.

2005 Uppfödarkonferens
– RAS samt hundens mentalitet och beteende. Föreläsare: Bitte Cederlund.

2004 Uppfödarkonferens
Uppstart inför RAS

1998 Uppfödarkonferens
– PNP. Föreläsare: Astrid Hoppe

1996 Bedömnings- och anatomikurs

1994 Artiklar och debatt om levercirros

1990 Bevakningsprogram för PNP inleds

1990 Uppfödarkonferens
– Avelsurval, uppföljning/utvärdering och avkommebedömning.

1988 Domarkonferens
– Rekrytering av domare för cocker spaniel. Inbjudna domare: Karin Eriksson, Henric Frykstrand, Siv Jernhake, Filip Johnsson, Hans Rosenberg, Carl-Gunnar Stafberg, Paul Stanton, Claus Haugaard-Sörensen och Tommy Östman.

1988 Bekämpningsprogram för PRA och HD inleds

1987 Uppfödarkonferens
– Bekämpningsprogram för PRA och HD. Föreläsare: Kristina Narfström och Lennart Swensson.

1986 Temakväll om hudproblem

1985 Domarkonferens – SSRK
– Standard, exteriöra detaljer, storlek, trimning, pälsar (mode).

1982 Artiklar om PRA och HD i CT inför bekämpningsprogrammet

DETTA BÖR DU ÄVEN TÄNKA PÅ INNAN DIN COCKER GÅR I AVEL

  Du ska följa SKK:s grundregler

  Vägledning vid tolkning av grundreglernas Avelsparagraf

  Det är din uppgift som uppfödare/hanhundsägare att kontrollera att det andra avelsdjurets papper är i ordning

  Beakta inavelsgraden för kombinationen du planerar, den bör ej överstiga 6,25%. En s k provparning kan göras på SKKs Avelsdata 

Pin It on Pinterest

Shares